O nas

Fundacja i Stowarzyszenie ”ŻELAZNY” to organizacja proobronna, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U.2018.1491), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2020.1057), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (tekst jednolity Dz.U.2020.36), oraz postanowień niniejszego Statutu.

Podstawą działalności FUNDACJA I STOWARZYSZENIE ”ŻELAZNY” są statuty oraz regulaminy wewnętrzne. 

Zgodne ze statutem, celem działalności FUNDACJA I STOWARZYSZENIE”ŻELAZNY” jest m.in.

 1. Działania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do służby wojskowej, służby  w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także w innych służbach, mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
 3. Prowadzenia działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, w ramach przygotowania do zawodowej służby wojskowej.
 4. Organizacja zebrań, zjazdów, zlotów, konferencji i szkoleń poświęconych tematom związanym z działalnością Fundacji.
 5. Wychowywanie w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 6. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i promocja zdrowia.
 7. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
 8. Troski o sprawy bytowe, udzielanie pomocy przy rehabilitacji zawodowej osobom, których inwalidztwo związane jest ze służbą w jednostkach MON, MSWiA oraz sportem wyczynowym.
 9. Wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych, integrowanie społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw wolontariackich.
 10. Kultywowania tradycji i obyczajów jednostek wojskowych.
 11. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji.
 12. Współpraca z pokrewnymi Fundacjami i Stowarzyszeniami.
 13. Troski o miejsca pamięci związane z działaniami wojennymi.
 14. Ochrona zabytków historycznych ruchomych i nieruchomych.
 15. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych oraz fortyfikacji.

Realizacja

Swoje cele Fundacja i Stowarzyszenie ”ŻELAZNY” realizuje głównie poprzez organizacje szkoleń z zakresu m.in.: taktyki, strzelectwa, terenoznawstwa, łączności radiowej, pierwszej pomocy. Do innych form działalności należą także: uczestnictwo w uroczystościach państwowych, uczestnictwo i współorganizowanie imprez o charakterze proobronnym, kulturalnym oraz sportowym, współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi.

zelazny-beryl

Symbolika

Żelazny

Sylwetka orła nawiązuje do godła Polski. Symbolizuje bezgraniczne oddanie służbie dla Polski, wieniec stanowi potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń i zaliczenie min. jednego gry terenowej (milsim) 24h. Wokół  nałożony  został  srebrny  wieniec  z  liści   dębowych  (z lewej strony) i laurowych (z prawej strony).

Wieniec z liści dębowych – liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność. Wieniec z liści dębowych mieli prawo nosić tylko ludzie władający ogromną siłą – ducha, mięśni, czy magii. Cechy te – męstwo i dzielność, powinny być również udziałem każdego Żelaznego.

Wieniec z liści lauru – liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści laurowych nosili autorzy największych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla Żelaznego liście laurowe oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami.

Napis Zelazny reprezentuje wspólny sukces w pokonaniu trudności. Wysyłamy w ten sposób na starcie ważny komunikat:Zelazny jest drużyną, a więc porażka i sukces są wspólne.Nie ma miejsca na złoto dla jednego, srebro dla drugiego itd. Wszyscy muszą włożyć 100% serca w rozwój i trwanie Żelaznego. Będzie noszona na lewym rękawie munduru polowego.